AMAZON और FLIPKART क? BSC क? छ?त?र न? 17 ल?ख क? च?न? लग?य? - GWALIOR NEWS

ग?व?ल?यर??मध?य प?रद?श क? ग?व?ल?यर शहर म???र?ज?य स?इबर प?ल?स न? अम?जन क?पन? और फ?ल?पक?र?ट?क? 17 ल?ख क? च?न??लग?न? व?ल? ब?एसस? (BSC) क? छ?त?र द??व?श? उर?फ सन? च?ह?न क? पकड़? ह?? आर?प?त म?ल र?प स? डबर? क? रहन? व?ल? ह?? प?ल?स न? उस? अम?जन क? क?पन? श?क?यत पर ग?व??दप?र? स? पकड़? ह??? ??आर?प?त न? ई-क?पन?य?? क? ठगन? क? ल?ए नए तर?क? न?क?ल? थ?? द??व?श? पहल? ई-क?पन? क? स?इड पर मह?ग? इल?क?ट?र?न?क?स आइटम क? आर?डर करत? थ?? क?पन? आन ल?इन भ?गत?न ल?न? क? ब?द प?र?डक?ट क? ड?ल?वर? कर द?त? थ?? आर?प?त इस प?र?डक?ट म?? क?ई तकन?क? कम? बत?कर आर?डर क??स?ल कर द?त? थ? और ड?ल?वर? म?न क? आर?जनल प?र?डक?ट न?क?लकर उसक? स?थ?न पर डम? रखकर व?पस कर द?त? थ?? इस तर?क? स? अम?जन क?पन? क? वह छह मह?न? म?? 17 ल?ख र?पय? स? अध?क क? क?षत? पह??च? च?क? थ???प?ल?स न? आर?प?त क? घर स? 23 ल?ख र?पय? क? क?मत क? ठग? इल?क?ट?र?न?क?स उपकरण व अन?य स?म?न बर?मद क?य? ह?? आर?प?त प??च कर?ड़ क? लग?त स? ग?म??ग सर?वर बन?न? च?हत? थ?? र?ज?य स?इबर स?ल(ग?व?ल?यर ज?न)एसप? स?ध?र अग?रव?ल न? बत?य? क? अम?जन क?पन? न? र?ज?य स?इबर क? श?क?यत क? थ? क? मध?य प?रद?श क? ग?व?ल?यर व उसक? आसप?स क? क?ष?त?र स? क?ई ठग आन ल?इन आर?डर करत? ह?? आन ल?इन भ?गत?न ह?न? क? ब?द क?पन? प?र?डक?ट भ?ज द?त? ह?? श?त?र ठग इस प?र?डक?ट म?? क?ई न क?ई कम? बत?कर आर?डर क??स?ल कर द?त? ह?? आर?डर क??स?ल करन? क? ब?द वह ड?ल?वर? म?न क? प?क कर डम? प?र?डक?ट थम? द?त? थ???आर?डर क??स?ल ह?न? पर क?पन? उसक? ख?त? प?र?डक?ट खर?दन? क? ल?ए भ?गत?न क? गई र?श? उसक? ख?त? म?? व?पस र?फ?ड कर द?त? थ?? इस तरह स? प?स? व?पस आन? क? स?थ प?र?डक?ट भ? उसक? प?स आ ज?त? थ?? र?ज?य स?इबर स?ल न? अज?ञ?त ठग क? ख?ल?फ प?रकरण दर?ज पड़त?ल श?र? क?? एसप? न? श?त?र ठग क? पकड़न? क? ल?ए न?र?क?षक म?क?श न?र?ल?य?, उप न?र?क?षक अजय म?श?र?, श?ल??द?र र?ठ?र, प?रध?न आरक?षक हरन?र?यण शर?म?, पवन शर?म?,आरक?षक प?ष?प??द?र स??ह य?दव,रमन शर?म?, प?रव?न शर?म?, म?घ श?य?म बलव??द?र क? ट?म गठ?त क??नए न?बर और नए आध?र क?र?ड स? आर?डर करत? थ?- प?ल?स न? सबस? पहल? क?पन? स? आर?प?त द?व?र? आन ल?इन आर?डर क? ज?नक?र? ह?स?ल क?? क?पन? स? म?ल? ज?नक?र? क? अध?ययन करन? पर पत? चल? क? आर?प?त क?फ? श?त?र ह?? हर बर नए म?ब?इल न?बर क? स?थ नए आध?र क?र?ड क? उपय?ग करत? ह?? म?ब?इल न?बर?? पर नजर ड?लन? क? ब?द प?ल?स न? म?ब?इल आईएमईआई न?बर च?क करन? पर पत? चल? क? आर?प?त आर?डर करन? क? ल?ए नए म?ब?इल फ?न क? उपय?ग करत? थ?? ब?र?क? स? ज??च करन? पर प?ल?स क? ठग क? एक च?क पकड़ म?? आ गई? आर?प?त न? आध? दर?जन स? अध?क आर?डर एक ह? म?ब?इल स? स?म बदल-बदलकर क?ए थ?? बस इस? च?क स? र?ज?य स?इबर स?ल आर?प?त क? तल?शत? ह?ए ग?व??दप?र? तक पह??च गई??प?ल?स न? ग?व??दप?र? स? द?व??श? उर?फ सन?न?? प?त?र उम?श?कर च?ह?न न?व?स? ग?प?ल ब?ग ठ?क?र ब?ब? र?ड डबर? ह?ल न?व?स ग?व??दप?र? क? पकड़ ल?य?? आर?प?त क? र?म क? तल?श? ल?न? पर प?ल?स क? 23 ल?ख र?पय? क? क?मत क? इल?क?ट?र?न?क?स उपकरण सह?त अन?य स?म?न बर?मद क?ए ह???यह स?म?न बर?मद क?य?- ढ?ई ल?ख र?पय? क? क?मत 01 क?ट?एम ब?इक, 1 स?ज?क? क? स?क?ट? क?मत 95 हज?र(यह ग?ड़? आर?प?त न? ठग? क? प?स?? स? खर?द? ह??) 30 स?म, 15 म?ब?इल फ?न, 4 ब??क ख?त?, 6 ड?ब?ट व क?र?ड?ट क?र?ड, एक ल?पट?प, द? ड?स?क ट?प, त?न स?प?य?, त?न मदर ब?र?ड, च?र प?र?स?सर, त?न ड?प?ल?क?ट आइफ?न, 13 आइफ?न व?च. 40 आइफ?न व?च(ब?क?स) 13 ह?र?ड ड?स?क, प??च आइस? च?प, आठ ह?र?ड ड?स?क, त?न स?म?न प?क??ग मश?न, एक ह?ट गन, द? स?मस?ग क?पन? क? एलइड?, एक म?इक?म?क?स एलइड? ट?व?ह?,प??च आइफ?न व?च, द? स?न? क?मर? क? क?मर?(स?प?कर) प?स? स?ट?ल करन? क? स??म?न, 13 नग ग?म??ग क?ट?र?ल छह र?म, 10 ट?एस-4 ग?म स?ड?, ज?ब?एल ब?ल? ट?थ स?प?कर, द? क?सम? व?ह?इट ग?म??ग ह??ड स?ट, एक इल?क?ट?र?न?क?स व?ट मश?न, ट?ल क?ट एक?स ब?क?स, 360 क??सल??ग ग?म??ग, स?प? प?लस स?म?र?ट क?मर?, स?त प?ड?स एप?पल, 10 पव?र क?ब?ल, एक प?क?ट य?एसब? क?बल, प?क?ट प?क??ग स?ट?क, 10 नग ख?ल? ब?च व?क?स, एक डबल सफ?द प?क??ग पन?न??, एक र?उटर, च?र नग ग?म प?ल? स?ट?शन प?क करन? क? कवर, एक ड?ब?ड? र?इटर जब?त क?ए?1- अम?जन क?पन? क? प?ल?ट फ?र?म पर आर?डर क??स?ल कर 16 ल?ख 92 हज?र क? लग?य? च?न??2- अम?जन व फ?ल?पक?र?ड क?पन? स?म?न व मश?न?? बर?मद क??3- प??च कर?ड़ स? अध?क क? ल?गत स? व?श?व ल?बल क? ग?म??ग सर?वर बन?न? क? त?य?र? कर रह? थ??4- य?व? प?ढ़? क? ग?म??ग क? चस?क? लग?कर कर?ड़? र?पय? कम?न? च?हत? थ??- आस?ट?र?ल?य?, अम?र?क? व ज?प?न क? ल?ग?? क? स?पर?क म?? थ???प?ल?स न? ग?व??दप?र? स? द?व??श? उर?फ सन?न?? प?त?र उम?श?कर च?ह?न न?व?स? ग?प?ल ब?ग ठ?क?र ब?ब? र?ड डबर? ह?ल न?व?स ग?व??दप?र? क? पकड़ ल?य?? आर?प?त क? र?म क? तल?श? ल?न? पर प?ल?स क? 23 ल?ख र?पय? क? क?मत क? इल?क?ट?र?न?क?स उपकरण सह?त अन?य स?म?न बर?मद क?ए ह???यह स?म?न बर?मद क?य?- ढ?ई ल?ख र?पय? क? क?मत 01 क?ट?एम ब?इक, 1 स?ज?क? क? स?क?ट? क?मत 95 हज?र(यह ग?ड़? आर?प?त न? ठग? क? प?स?? स? खर?द? ह??) 30 स?म, 15 म?ब?इल फ?न, 4 ब??क ख?त?, 6 ड?ब?ट व क?र?ड?ट क?र?ड, एक ल?पट?प, द? ड?स?क ट?प, त?न स?प?य?, त?न मदर ब?र?ड, च?र प?र?स?सर, त?न ड?प?ल?क?ट आइफ?न, 13 आइफ?न व?च. 40 आइफ?न व?च(ब?क?स) 13 ह?र?ड ड?स?क, प??च आइस? च?प, आठ ह?र?ड ड?स?क, त?न स?म?न प?क??ग मश?न, एक ह?ट गन, द? स?मस?ग क?पन? क? एलइड?, एक म?इक?म?क?स एलइड? ट?व?ह?,प??च आइफ?न व?च, द? स?न? क?मर? क? क?मर?(स?प?कर) प?स? स?ट?ल करन? क? स??म?न, 13 नग ग?म??ग क?ट?र?ल छह र?म, 10 ट?एस-4 ग?म स?ड?, ज?ब?एल ब?ल? ट?थ स?प?कर, द? क?सम? व?ह?इट ग?म??ग ह??ड स?ट, एक इल?क?ट?र?न?क?स व?ट मश?न, ट?ल क?ट एक?स ब?क?स, 360 क??सल??ग ग?म??ग, स?प? प?लस स?म?र?ट क?मर?, स?त प?ड?स एप?पल, 10 पव?र क?ब?ल, एक प?क?ट य?एसब? क?बल, प?क?ट प?क??ग स?ट?क, 10 नग ख?ल? ब?च व?क?स, एक डबल सफ?द प?क??ग पन?न??, एक र?उटर, च?र नग ग?म प?ल? स?ट?शन प?क करन? क? कवर, एक ड?ब?ड? र?इटर जब?त क?ए?1- अम?जन क?पन? क? प?ल?ट फ?र?म पर आर?डर क??स?ल कर 16 ल?ख 92 हज?र क? लग?य? च?न??2- अम?जन व फ?ल?पक?र?ड क?पन? स?म?न व मश?न?? बर?मद क??3- प??च कर?ड़ स? अध?क क? ल?गत स? व?श?व ल?बल क? ग?म??ग सर?वर बन?न? क? त?य?र? कर रह? थ??4- य?व? प?ढ़? क? ग?म??ग क? चस?क? लग?कर कर?ड़? र?पय? कम?न? च?हत? थ??- आस?ट?र?ल?य?, अम?र?क? व ज?प?न क? ल?ग?? क? स?पर?क म?? थ??28 फरवर? क? सबस? ज?य?द? पढ?? ज? रह? सम?च?र?यद? ख?न चढ?? नह?? सकत? त? क?य? प?ल?य? ज? सकत? ह? - GK IN HINDIBF न? GF क? तल?क कर?य?, र?प करक? श?द? स? म?कर गय?, FIR?सरक?र? स?क?ल म?? शर?ब प?र?ट?, सह?यक श?क?षक सह?त त?न सस?प??ड, प?र?च?र?य क? न?ट?सBF न? मथ?र? ल? ज?कर GF स? र?प क?य?यद? ख?न चढ?? नह?? सकत? त? क?य? प?ल?य? ज? सकत? ह?म?ब?इल च?र?जर क? र?ग सफ?द य? क?ल? ह? क?य?? ह?त? ह?28% ड?ए क? इ?तज?र कर रह? कर?मच?र?य?? क? बजट स? उम?म?दCM HELPLINE: व?र??द?र स??ह IAS क? कल?क?टर क? पद स? हट?य?व?भ?ग?य ज??च क? क?रण कर?मच?र? क? पद?न?नत? नह?? र?क? ज? सकत?: ह?ई क?र?टBF न? नश?ल? दव? प?ल?कर कपड?? उत?र? और फ?ट? ख??च ल?ए, फ?र र?प करन? लग?प?ल?स व?ल? BF न? 1 स?ल र?प क?य?, श?द?श?द? ह?न? क? पत? चल? त? GF न? FIR कर?ईMP क? 75000 आश? क?र?यकर?त?ओ? क? इ?स??ट?व, म?त?त?व अवक?श, श?क?ष? एव? द?र?घटन? भत?त?MP BOARD स? र?ध?श?य?म ज?ल?न?य? IAS क? हट?य?, पर?क?ष? स? पहल? र?जल?टBF स? ब?र?कअप क?य? त? उसन? व?ड?य? व?यरल कर द?ए, म?मल? दर?जSEONI क? क?ए? म?? प?ल?स इ?स?प?क?टर और स?प?ह? क? CAR सम?त ल?श?? म?ल??म?द? तम?लन?ड?, श?ह WB, नड?ड? AS, र?जन?थ KL म?? ह? और पप?प? मछल? पकड? रह? ह?: ग?ह म?त?र? मध?य प?रद?शMP BOARD प?र?क?ट?कल पर?क?ष? क? त?र?ख घ?ष?त, म?ल?य??कनकर?त?ओ? क? न?य?क?त? क? आद?श ज?र?द?ग?व?जय स??ह क? नय? प?ल?न: मध?य प?रद?श क? सबस? बड?? क?स?न न?त? बन??ग?सरक?र? स?न? ?46120 म?? 10 ग?र?म, ब?क?र? स?र?फ 5 द?न ह?ग?द?न?क व?तन मह?ल? कर?मच?र? एव? मजद?र क? भ? म?त?त?व ह?तल?भ क? अध?क?र, पढ??ए The Maternity Benefit act,1961गर?ब सवर?ण?? क? आरक?षण म?? आय?स?म? छ?ट म?मल? पर ल?कसभ? म?? क??द?र सरक?र क? उत?तरयद? ख?न चढ?? नह?? सकत? त? क?य? प?ल?य? ज? सकत? ह? - GK IN HINDIBF न? GF क? तल?क कर?य?, र?प करक? श?द? स? म?कर गय?, FIR?सरक?र? स?क?ल म?? शर?ब प?र?ट?, सह?यक श?क?षक सह?त त?न सस?प??ड, प?र?च?र?य क? न?ट?सBF न? मथ?र? ल? ज?कर GF स? र?प क?य?यद? ख?न चढ?? नह?? सकत? त? क?य? प?ल?य? ज? सकत? ह?म?ब?इल च?र?जर क? र?ग सफ?द य? क?ल? ह? क?य?? ह?त? ह?28% ड?ए क? इ?तज?र कर रह? कर?मच?र?य?? क? बजट स? उम?म?दCM HELPLINE: व?र??द?र स??ह IAS क? कल?क?टर क? पद स? हट?य?व?भ?ग?य ज??च क? क?रण कर?मच?र? क? पद?न?नत? नह?? र?क? ज? सकत?: ह?ई क?र?टBF न? नश?ल? दव? प?ल?कर कपड?? उत?र? और फ?ट? ख??च ल?ए, फ?र र?प करन? लग?प?ल?स व?ल? BF न? 1 स?ल र?प क?य?, श?द?श?द? ह?न? क? पत? चल? त? GF न? FIR कर?ईMP क? 75000 आश? क?र?यकर?त?ओ? क? इ?स??ट?व, म?त?त?व अवक?श, श?क?ष? एव? द?र?घटन? भत?त?MP BOARD स? र?ध?श?य?म ज?ल?न?य? IAS क? हट?य?, पर?क?ष? स? पहल? र?जल?टBF स? ब?र?कअप क?य? त? उसन? व?ड?य? व?यरल कर द?ए, म?मल? दर?जSEONI क? क?ए? म?? प?ल?स इ?स?प?क?टर और स?प?ह? क? CAR सम?त ल?श?? म?ल??म?द? तम?लन?ड?, श?ह WB, नड?ड? AS, र?जन?थ KL म?? ह? और पप?प? मछल? पकड? रह? ह?: ग?ह म?त?र? मध?य प?रद?शMP BOARD प?र?क?ट?कल पर?क?ष? क? त?र?ख घ?ष?त, म?ल?य??कनकर?त?ओ? क? न?य?क?त? क? आद?श ज?र?द?ग?व?जय स??ह क? नय? प?ल?न: मध?य प?रद?श क? सबस? बड?? क?स?न न?त? बन??ग?सरक?र? स?न? ?46120 म?? 10 ग?र?म, ब?क?र? स?र?फ 5 द?न ह?ग?द?न?क व?तन मह?ल? कर?मच?र? एव? मजद?र क? भ? म?त?त?व ह?तल?भ क? अध?क?र, पढ??ए The Maternity Benefit act,1961गर?ब सवर?ण?? क? आरक?षण म?? आय?स?म? छ?ट म?मल? पर ल?कसभ? म?? क??द?र सरक?र क? उत?तर ।

If You Like This Story, Support NYOOOZ

NYOOOZ SUPPORTER

NYOOOZ FRIEND

Your support to NYOOOZ will help us to continue create and publish news for and from smaller cities, which also need equal voice as much as citizens living in bigger cities have through mainstream media organizations.

डिसक्लेमर :ऊपर व्यक्त विचार इंडिपेंडेंट NEWS कंट्रीब्यूटर के अपने हैं,
अगर आप का इस से कोई भी मतभेद हो तो निचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखे।